Regulamin Sklepu

Opublikowany 31 sierpnia 2020 roku.

Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną w Pomoc dla Biznesu poprzez stronę www.50lekcjidobrostanu.pl

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem www.50lekcjidobrostanu.pl realizuje Magdalena Dziedziak-Wawro, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6321421895.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail twoje@50lekcjidobrostanu.pl.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Magdalena Dziedziak-Wawro, nr konta 65 1140 2004 0000 3702 7630 3059.
 2. „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Przedmiotem usług są książki, które są własnością Sprzedającego.
 2. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji, dodawania, wycofywania książek, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 3. Zasady udostępniania przedmiotów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Przedmioty, o których mowa w punkcie II dostępne są w wersji płatnej po uiszczeniu opłaty.
 2. Kupujący dokonuje zakupów, dodając produkty do koszyka.
 3. Po zakupie towaru kupujący otrzyma e-mail podsumowujący zakupy. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 4. Kupujący, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. ZAPŁATA

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów.
 2. Sprzedający akceptuje płatność poprzez system płatności Przelewy24.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia fakturę.
 5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

V. REALIZACJA

 1. Realizacja zamówienia zawsze następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę.

VI. REJESTRACJA

 1. Warunkiem zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie dodanie produktów do koszyka.
 2. Aby dokonać zakupu, nie jest konieczne zarejestrowanie w serwisie.

VII. PRODUKTY

 1. Specyfikacja produktów jest zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Sprzedający decyduje o zawartości sklepu, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych produktów.

VIII. KONTAKT

 1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem strony, poczty internetowej lub telefonicznie.
 2. Odpowiedzi wysyłane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.

IX. ZWROTY I ANULACJE, GWARANCJE, ODSTĄPIENIE

 1. Wszelkie sugestie dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
 3. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Prowizja transakcyjna za płatności online za pomocą Przelewy24 nie ulega zwrotowi.
 5. Żeby dokonać zwrotu, klient powinien odesłać nienaruszony towar na adres sklepu. Zwrot środków nastąpi na wskazane konto do 30 dni od odesłania towaru. Koszt wysyłki nie podlega zwrotowi.

X.REKLAMACJE

 1. Jeśli po otrzymaniu towaru Kupujący dostrzeże jego niezgodność z zamówieniem zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego. Opis reklamacji powinien zostać wysłany niezwłocznie na adres email Sprzedającego.
 2. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 10 dni od jej zgłoszenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 2. W przypadku rejestracji, za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 3. Zawartość strony jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Rozwiązywanie sporów internetowych na terenie Unii Europejskiej.
 8. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany za pomocą strony. Wszystkie zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.
Przewiń do góry